Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de eerste bedraag van 
€ 240,- en het getekende inschrijfformulier, voor de duur van 3 maanden,
waarna deze stilzwijgend wordt verlengd.
Het aanmeldingsformulier voor jongeren onder de 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder/verzorger.
Bij nieuwe aanmelding wordt een eenmalig bedrag van 
€ 15,-administratiekosten in rekening gebracht.
De betaling van het lidmaatschap zal plaatsvinden via de bank in de laatste week voorafgaande aan de nieuwe maand.
Indien het bedraag niet is bijgeschreven op de bankrekening van Drumschool Texel ABNAMRO

NL40 ABNA 0492 4325 62 T.n.v Drumschool Texel

zal er 4,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Er zal een herinnering via de mail worden verzonden aan de leerling/ouder/verzorger.

Bij niet directebetaling kan de docent, de leerling de eerstvolgende les weigeren.
Drumschool Texel is verplicht, voor volwassenen, vanaf 21 jaar, 21% BTW over het lesgeld afdragen.
Deze heffing wordt berekend over de gehanteerde lestarieven.
Jongeren vallen buiten deze regeling omdat voor hen de fiscus
muziekonderwijs als algemeen vormend onderwijs wordt aangemerkt.
Leerlingen die tijdens het cursusjaar de leeftijd van 21 bereiken kunnen het jaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld.
Na 3 maanden lidmaatschap hanteert Drumschool Texel een opzegtermijn van 1 maand.
De opzegging gaat in op de1e dag van de daaropvolgende maand waarin opzegging heeft plaatsgevonden.
Tenzij u zich heeft ingeschreven voor een cursus met een vaste cursusduur.
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd door middel van het, door ons gehanteerde,uitschrijfformulier (download via www.drumschooltexel.nl of bij de drumdocent).
Alleen na ontvangst van het getekende uitschrijfformulier kan de opzegging in behandeling worden genomen.
Mondelinge opzegging wordt niet gehonoreerd. Bij niet schriftelijke afzegging blijft de les-overeenkomst van kracht even als de betalingsverplichting.
Bij langdurige ziekte kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet na overhandigen van een schriftelijke doktersverklaring.
Bij afzegging minimaal 48 uur voor aanvang van de les kan deze worden ingehaald.(max. 2 lessen per jaar)
Inhaallessen kunnen alleen in behandeling worden genomen bij het tijdig inleveren van het daarvoor bestemdeformulier. Deze zijn verkrijgbaar bij de docent.
Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.
Bij verhindering van de docent wordt de docent vervangen.

Indien dit niet het geval is kan de les in overleg met de leerling op een later tijdstip worden ingehaald.
De leerling is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de lestijden. Schoolvakanties en vrije dagen

Drumschool Texel is gesloten tijdens de landelijk vastgestelde schoolvakanties en feestdagen.
Deze staan vermeld op www.drumschooltexel.nl
Parkeerbeleid Vestiging Den Burg

Het is niet toegestaan het privé- terrein van onze buren, met de auto te betreden. Dit zorgt voor overlast. Fietsen kunnen worden geplaatst bij de ingang van Drumschool T exel.
De directie van Drumschool Texel behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen.

Bij aanmelding verklaart men zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Drumschool Texel.

 

Drumschool Texel  Locatie 
Warmoesstraat 34
1791 CR Den Burg 
Texel
Tel:+31(0)615541656

drumschooltexel@gmail.com

www.drumschooltexel.nl

ABNAMRO NL40 ABNA 0492 4325 62

page1image3746560page1image3750304page1image3750512page1image3750720
Download
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Drumschool Texel.pd
Adobe Acrobat document 761.0 KB